Algemene voorwaarden

Keller Infra B.V.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 I.         De Opdrachtnemer: de besloten vennootschap Keller Infra B.V, gevestigd op Westplein 12 (3016 BM) in Rotterdam. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88206920.

II.         De Opdrachtgever: de partij met wie de Opdrachtnemer onderhandelt over de totstandkoming van de Overeenkomst en/of met wie de Opdrachtnemer een Overeenkomst sluit.

III.         De Opdracht: de overeenkomst, waarbij de Opdrachtgever zich met toepassing van deze algemene bepalingen jegens de Opdrachtgever verbindt, de door de Opdrachtgever opgedragen werkzaamheden te verrichten en waarbij de Opdrachtgever zich jegens de Opdrachtgever verbindt om de overeengekomen tegenprestatie te leveren.

IV.         Advies: het resultaat van de werkzaamheden van de Opdrachtnemer.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

I.         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes die de Opdrachtnemer afgeeft en alle overeenkomsten die de Opdrachtnemer sluit, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

II.         Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze schriftelijk tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.

III.         De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Offertes

I.         Alle offertes van de Opdrachtnemer zijn gebaseerd op gegevens, bescheiden, tekeningen e.d., verstrekt door of vanwege de Opdrachtgever alsmede op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte geldende wet- en regelgeving, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald.

II.         Een offerte kan zien op een Opdracht voor een specifiek project, maar kan ook zien op een Raamopdracht voor verschillende projecten over een langere periode.

III.         Partijen dienen in de offerte de essentiële onderdelen van de Opdracht overeengekomen te zijn.

IV.         De offertes van de Opdrachtnemer hebben een geldigheidsduur van 30 dagen te rekenen vanaf de dagtekening van de offerte, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

V.         De Opdrachtnemer kan zonder opgaaf van reden een offerte schriftelijk intrekken, de Opdrachtgever kan dan geen aanspraak meer maken op de offerte.

Artikel 4. Totstandkoming Opdracht

I.         De Opdracht komt in beginsel tot stand door ondertekening van de offerte.

II.         Indien de offerte niet is ondertekend maar de Opdrachtgever op een andere wijze akkoord gaat met de offerte, komt de Opdracht ook tot stand.

III.         Indien  geen  offerte  is  afgegeven  maar  partijen  door  aanbod  en  aanvaarding  wel overeenstemming bereiken over de Opdracht komt de Opdracht op die wijze tot stand;

Artikel 5. Uitvoering Opdracht

I.         De Opdracht omvat al hetgeen tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer is overeengekomen.

II.         De Opdracht zal door de Opdrachtnemer naar beste inzicht en vermogen uitgevoerd worden.

III.         De Opdrachtnemer is bevoegd werkzaamheden ten behoeve van de Opdracht onder zijn leiding door anderen te laten uitvoeren en ten aanzien van onderdelen ook de leiding aan anderen over te laten, zulks onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de deugdelijke nakoming van de Opdracht.

IV.         Voorafgaand en tijdens de uitvoering van de Opdracht zorgt de Opdrachtgever er voor eigen rekening en risico voor dat de Opdrachtnemer kan beschikken over de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde bescheiden (waaronder tekeningen), gegevens (waaronder afmetingen), vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen, toewijzingen, etc.;

V.         Voorafgaand en tijdens de uitvoering van de Opdracht zorgt de Opdrachtgever er voor eigen rekening en risico voor dat de Opdrachtnemer toegang heeft tot gebouwen of terreinen die relevant zijn voor het te vormen Advies.

VI.         De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat de Opdrachtnemer is uitgegaan van juistheid de in lid IV genoemde bescheiden, of wanneer de Opdrachtnemer geen toegang heeft kunnen krijgen tot de in lid V genoemde plaatsen.

Artikel 6. Wijziging of beëindiging Opdracht

I.         Partijen treden met elkaar in overleg over een aanpassing van de Opdracht indien zich wijzigingen voordoen in de uitgangspunten of andere omstandigheden die ten grondslag lagen aan de Opdracht.

II.         Wijzigingen in de Opdracht worden schriftelijk overeengekomen.

III.         Indien de Opdrachtgever de Opdracht opzegt voordat deze geheel is uitgevoerd, is de Opdrachtgever gehouden de reeds uitgevoerde werkzaamheden te betalen.

IV.         De Opdrachtgever is bovendien gehouden 10% van het resterende bedrag dat verschuldigd zou worden bij het volledig uitvoeren van de Opdracht aan de Opdrachtnemer te betalen.

Artikel 7. Meer- en minderwerk

I.         Als meerwerk wordt beschouwd al het werk dat door de Opdrachtnemer hetzij op verzoek van de Opdrachtgever, hetzij op last van derden of ingevolge nieuwe danwel gewijzigde voorschriften, wordt uitgevoerd en niet reeds een onderdeel vormde van de Opdracht. Tevens worden extra werkzaamheden die het gevolg zijn van niet aan de Opdrachtnemer toerekenbare aanpassingen c.q. stagnaties in de planning beschouwd als meerwerk.

II.         In afwijking van artikel 4 lid I kan een overeenkomst tot het verrichten van meerwerk mondeling worden overeengekomen.

III.         Wanneer het meerwerk niet is overeengekomen is de Opdrachtnemer gerechtigd tegen de overeengekomen tarieven meerwerk in rekening te brengen indien in het kader van de uitvoering van de Opdracht extra werkzaamheden redelijkerwijs noodzakelijk blijken te zijn.

IV.         Als minderwerk wordt beschouwd al het werk dat onderdeel vormde van de Opdracht maar als gevolg van een aanpassing niet meer uitgevoerde hoefde te worden door de Opdrachtnemer.

Artikel 8. Betaling

I.         Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal betaling plaatsvinden binnen 30 dagen na de factuurdatum. De Opdrachtgever heeft niet het recht een eventuele tegenvordering op de Opdrachtnemer met de vordering van de Opdrachtnemer te verrekenen.

II.         De Opdrachtnemer is gerechtigd voorschotfacturen te zenden wanneer partijen dit overeengekomen zijn in de offerte. Betaling van voorschotfacturen dient te geschieden direct nadat deze door de Opdrachtgever zijn ontvangen.

III.         Betaling van meerwerk dient te geschieden direct nadat dit aan de Opdrachtgever in rekening is gebracht.

IV.         Indien de Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen, is de Opdrachtnemer gerechtigd, alvorens zijn prestatie te leveren of daarmee voort te gaan, zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever te verlangen.

V.         De Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien en voor zover de Opdrachtgever niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichting c.q. zijn verplichting tot het stellen van zekerheid, zoals opgenomen in lid IV.

Artikel 9. Toerekenbare tekortkomingen en aansprakelijkheid

I.         Klachten over het Advies dienen binnen vijf dagen na ontdekking doch binnen veertien dagen na voltooiing van de werkzaamheden aan de Opdrachtnemer te worden gemeld.

II.         De Opdrachtnemer zal de klacht beoordelen en indien noodzakelijk voorleggen aan een technisch of juridisch adviseur.

III.         Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in nakoming van de Opdracht zal de Opdrachtnemer de Opdracht binnen een redelijke termijn nakomen.

IV.         De wettelijke regeling omtrent verzuim is van toepassing op de Opdracht.

V.         Wanneer sprake is van een Toerekenbare tekortkoming en nakoming reeds blijvend onmogelijk is, een onrechtmatige daad of uit enige andere hoofde is de Opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor de directe schade en is een eventuele schadevergoeding beperkt tot het bedrag of de bedragen die onder de door de Opdrachtnemer afgesloten verzekeringspolis(sen) tot uitkering komen.

VI.         Indien om welke reden dan ook geen uitkering op grond van de bedoelde verzekering(en) plaatsvindt, geldt dat de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer, onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde, is beperkt tot de waarde van de Opdracht (exclusief btw) in de nakoming waarvan de Opdrachtnemer tekort is geschoten met een maximum van € 10.000,- (tienduizend euro) per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak, voorts met dien verstande dat de Opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor indirecte schade.

VII.          Iedere Opdracht wordt uitsluitend aanvaard door de Opdrachtnemer en uitdrukkelijk niet door diegenen die voor haar werkzaam zijn, zodat toepasselijkheid van artikel 7:404 BW en van artikel 7:407 lid 2 BW uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

VIII.          De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor hulppersonen c.q. Medewerkers is uitgesloten.

IX.         Alle verweermiddelen die de Opdrachtnemer aan de met de Opdrachtgever gesloten Opdracht ter afwering van diens aansprakelijkheid kan ontlenen, kunnen ook door diens Medewerkers en derden die door diens bij de uitvoering van de Opdracht zijn ingeschakeld, ten opzichte van de Opdrachtgever worden ingeroepen, als ware diens Medewerkers en als waren voormelde derden zelf partij bij de Opdracht.

X.         De Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor een tekortkoming, onrechtmatige daad of uit enige andere hoofde die is voortgevloeid uit aanwijzingen, bescheiden of informatie afkomstig van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer daarnaast voor alle aanspraken van derden die ontstaan zijn als gevolg van aanwijzingen, bescheiden of informatie afkomstig van de Opdrachtgever.

XI.         Indiende Opdrachtnemer op verzoek van de Opdrachtgever samenwerkt met iin of meer derden, dan zal de Opdrachtnemer voor het door deze derden verrichte deel van de Opdracht niet verantwoordelijk en aansprakelijk zijn.

XII.         De in deze Algemene Voorwaarden genoemde beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van de opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtnemer of diens ondergeschikten, of indien een dergelijke beperking op grond van de wet niet is toegestaan.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Artikel 10. Persoonsgegevens, geheimhouding en intellectueel eigendom

I.         De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer verbinden zich jegens elkaar om niet in strijd met de Algemene Verordening persoonsgegevens te handelen.

II.         Door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verstrekte persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht en door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht.

III.         Indien bedrijfsinformatie wordt ontvangen door iin der partijen dienen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer de door de iin aan de ander verschafte gegevens vertrouwelijk te behandelen en van deze gegevens alleen gebruik te maken in het kader van de uitvoering van de Opdracht. Verdere verspreiding van verkregen gegevens is niet toegestaan zonder expliciete toestemming.

IV.         Alle informatie, mondeling of schriftelijk, die door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever wordt verstrekt, blijft eigendom van de Opdrachtnemer, en mag door de Opdrachtgever slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor het verstrekt is

V.         Tenzij anders is overeengekomen, komen alle (intellectuele) eigendomsrechten, die voortvloeien uit uitgevoerde verplichtingen onder, of werkzaamheden die gelieerd zijn aan de Opdracht, waaronder het auteursrecht, merkrecht, octrooirecht en model- en/of tekeningrecht, toe aan de Opdrachtnemer, ongeacht of aan de Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.

Artikel 11. Geschillenbeslechting

I.         Alle geschillen die tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever mochten ontstaan, daaronder begrepen die slechts door een der Partijen als zodanig worden beschouwd en die naar aanleiding van de Overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter van de statutaire vestigingsplaats van de Opdrachtnemer.

II.         Op de Overeenkomst is exclusief Nederlands recht van toepassing.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

© Keller Infra 2023 | algemene voorwaarden